De Unie Godsheide — Manifest

OVER ONS

Wij zijn een buurtplatform samengesteld uit geëngageerde personen met verschillende profielen afkomstig uit de drie delen van Godsheide (Malpertuus, Centrum en Wolske).

Samen bewaken we de correctheid en de continuïteit van informatie tussen Overheid (stad Hasselt, Provincie Limburg) en inwoners van Godsheide. Anderzijds zetten we buurtversterkende initiatieven op of ondersteunen we ze.

Alle onderwerpen die we ondersteunen moeten in functie van het ’het dorp Godsheide’ zijn. Persoonlijke problemen of wensen van inwoners maken hier geen deel van uit.

Elke inwoner met een bredere kijk op Godsheide in al zijn aspecten is welkom om mee het buurtplatform te versterken.

Op die manier hopen we zoveel mogelijk expertise te bundelen om uiteindelijk tot een (nog) beter Godsheide te komen. Communicatie is tegelijk een grote kracht van én een grote uitdaging voor De Unie Godsheide. 

________________________

Drie Pijlers

De Unie Godsheide werkt op drie pijlers: infrastructuur, cultuur, gebuur.

Deze drie pijlers worden volgens een structuur van werkgroepen ontwikkeld en beheerd.

____________________

Infrastructuur

Het doel van deze pijler is om op een constructieve manier tot gedragen voorstellen te komen tussen overheid  en inwoners betreffende gemeenschapsvoorzieningen, gemeenschapsinfrastructuur, mobiliteit en aan te snijden uitbreidingen (derde partijen).

Om tot een gedragen voorstel te komen hanteren we steeds dezelfde procedure:

    1. samenstelling van een werkgroep met alle actoren (minstens één Unie-lid, inwoners via publieke oproep, overheid, experten, …). 
    2. inbreng van alle beschikbare informatie rond het te behandelen thema
    3. uitwerking en formulering van een onderbouwd besluit
    4. openbare kennisgeving van de besluitvorming

De Unie Godsheide heeft in deze nooit een eigen mening of beslissingsrecht. We ‘waken’ wel over de uitvoering van het besluit. 

Cultuur

Cultuur in de meest brede zin van het woord is een belangrijk instrument in het verderzetten van het DNA van Godsheide. Op regelmatige basis willen we àlle inwoners uit de drie dorpsdelen uitnodigen en samenbrengen op activiteiten die bijdragen tot het versterken van de gemeenschap. Ontsluiten van lokaal roerend en onroerend erfgoed, aanboren van lokale talenten en een goede samenwerking met het bestaande netwerk van verenigingen uit Godsheide moeten de basis zijn van deze cultuurtaak van De Unie. 

Het cultuurluik wordt werkgroepgewijs aangepakt in communicatie zoals een wijkkrant (Godskesgazet) en het organiseren van terugkerende activiteiten (Café bij Vieke, erfgoed-tentoonstellingen, pastorieconcert, ...) enerzijds en  het inspelen op kansen die zich aanbieden anderzijds.

Gebuur

Godsheide staat bekend om haar warme en hechte gemeenschap.  Door de vele woonuitbreidingen en instroom van nieuwe inwoners staan we hier voor een grote uitdaging. De Unie Godsheide wil die hechtheid en warmte onder haar inwoners maximaal bewaken en zelf proberen te versterken door middel van: 

   • Het betrekken van zoveel mogelijk inwoners bij de verdere ontwikkelingen in het dorp
   • Het  realiseren van gemeenschapsversterkende initiatieven vanuit het centrum van het Godsheide (o.a. Godskesbieb, Mooimakers, …)
   • Het benutten van verbindende locaties zoals de tuikabelbrug, erfgoedsites, het kanaal, de pastorie, de kerk, natuurplekken …, die ideale plaatsen vormen om bestaande en nieuwe inwoners dichter bij elkaar te brengen
   • Het ondersteunen van bestaande verbindende intitiatieven van lokale handelszaken, instellingen en verenigingen uit Godsheide

We bouwen verder op succesvolle verbindende activiteiten zoals de jaarlijkse publiekspicknick, het openen van het volkscafé ‘Bij Vieke’, groepswandelingen etc …  

Ook in de pijler ‘Gebuur’ staat communicatie centraal. Met het onderhouden van goede contacten via buurtbrieven en verschillende digitale initiatieven willen we het DNA van Godsheide verder versterken.